• List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

     • Warszawa,1 września 2022 r.

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy,Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

      przed nami rok szkolny 2022/2023– czaswielu nowych możliwości,odkrywania talentów, pogłębiania pasji spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.

      Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemal w każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest torzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.

      Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej.Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku.

      W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historia i teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieżyze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne
      z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej i racjonalnej oceny dziejów – trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej.

      Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców.

      Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

      Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

      W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie.

      Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale ibudowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej.

      Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

       

      Z wyrazami szacunku

      Przemysław Czarnek

      Minister Edukacji i Nauki

     • Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023


     • Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem pierwszej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 za okres
      od września 2022 r. do grudnia 2022 r.


      TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

      Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
      do dnia 15 września 2022 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.


      OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

      Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym składa:

      • pełnoletni uczeń (do 24 roku życia),
      • rodzic - w przypadku uczniów niepełnoletnich,
      • dyrektor szkoły - za zgodą pełnoletniego ucznia/rodziców.

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
      z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
      lub wystąpiło zdarzenie losowe.


      WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

      Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami o dochodach 
      za miesiąc sierpień 2022 r.

      Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu
      nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl
      art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późn. zm., tj. 600 zł.

      Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się łączną sumę przychodów (netto) członków rodziny podzieloną przez liczbę jej członków.

      Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych, zasiłków celowych oraz świadczeń
      z Programu 500+ i 300+, dodatku osłonowego, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

      Do wniosku należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia). Druki oświadczeń dostępne w miejscu składania wniosku. Do wniosku załączone powinny być również zaświadczenia
      o miejscu pobierania nauki przez uczniów ujętych we wniosku.

      Przykładowe dokumenty poświadczające dochód:

      • ze stosunku pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,
      • z gospodarstwa rolnego- nakaz płatniczy (ilość ha przeliczeniowych mnoży się przez kwotę 345 zł),
      • z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych

      - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie podatnika, jeśli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku

      • z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem lub kartą podatkową  - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek w ZUS, oświadczenie podatnika z zadeklarowaną kwotą dochodu miesięcznego
      • z tytułu prac dorywczych- oświadczenie
      • świadczenia z OPS- oświadczenie
      • świadczenia rentowe- oświadczenie

      DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

      Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na  podstawie oryginałów imiennych faktur i rachunków (opisanych na odwrocie), dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych.

      Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

      Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.

      W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22


      Załączniki:​​​​​​

      zal_nr_1_wniosek_do_stypendium_2022_2023.doc

      zal_nr_2_oswiadczenie_2022_2023.doc

      zal_nr_3_Klazula_RODO_-_Stypendia_2022_2023.docx

      zal_nr_4_wykaz_wydatkow_kwalifikowanych_2022_2023.docx      ​​​​​​​

      zalacznik_nr_5_pelnomocnictwo_2022_2023.docx


      Sekretariat Szkoły

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     •  

      1 września 2022 r. zapraszamy uczniów i ich rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023:

      • godz. 8:00 - msza święta w kościele

      • godz. 9:00 – akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w hali sportowej, później w salach

      Dyrektor Szkoły

     • Najlepsi uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 r. świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym się w nauce uczniom naszej szkoły przez dyrektor Martę Trzcińską i wicedyrektor Justynę Przeradzką oraz zaproszonych gości - Stefana Prusika, Wójta Gminy Lelis i Andrzeja Przeradzkiego - dyrektora Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie. Gratulacje otrzymali także rodzice najlepszych uczniów.

      Uczniowie klasy III i klasy VIII kończyli kolejny etap edukacyjny i to oni jako pierwsi odebrali nagrody za wysokie wyniki w nauce.

      klasa III

      Amelia Gontarzewska, Barosz Grala, Jakub Kacprzak, Oliwia Małkowska, Miłosz Mrozek, Laura Niedźwiecka, Zuzanna Parzych

      klasa VIII

      Alicja Duszak, Julia Grzybicka, Igor Grzybicki, Gabriela Korzeniecka, Miłosz Sęk, Olga Wieremiejczyk

      Następnie nagrody odebrali uczniowie pozostałych klas.

      klasa I

      Aleksander Gerwatowski, Filip Kacprzak, Aleksandra Kaliszewska, Mikołaj Mażewski, Marcelina Mrozek, Weronika Pabich, Alan Przeradzki, Amelia Pyskło, Antoni Staniek

      klasa II

      Jakub Aptacy, Oskar Boniatowski, Oliwia Gontarzewska, Emilia Jaksina, Miłosz Jaksina, Wiktor Nowakowski, Zuzanna Puławska, Olaf Suchecki, Piotr Wronowski, Marcel Żebrowski

      klasa IV

      Zuzanna Gajewska, Alicja Nowakowska, Piotr Pawelczyk, Alicja Prusaczyk, Nikola Waśkiewicz, Katarzyna Wodeńko, Kornelia Żebrowska

      klasa V

      Szymon Biedrzycki, Alicja Nalewajk, Kacper Niedźwiecki, Julita Wieremiejczyk, Marcelina Wołosz

      klasa VIIa

      Krystian Brzuzy, Iga Gerwatowska, Katarzyna Jasińska, Błażej Niedźwiecki, Jakub Part, Julia Parzych, Julita Prusaczyk, Aleksandra Sęk

      klasa VIIb

      Gabriela Majk, Lena Mażewska, Nikola Prusińska, Joanna Sakowska, Maria Staniek

       

      Serdecznie gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

      Uczniowie nagrodzeni za osiagnięcia sportowe: Olga Wieremiejczyk, Gabriela Korzeniecka, Julia Grzybicka, Aleksandra Gontarzewska, Alicja Duszak, Piotr Mróz, Igor Grzybicki, Miłosz Sęk, Mikołaj Kulas, Piotr Jaksina, Maria Staniek, Nikola Prusińska, Gabriela Majk, Julita Prusaczyk, Julita Wieremiejczyk, Filip Parzych, Michał Orzechowski, Wiktor Chorąży, Aleksander Wołosz, Marcin Jankowski, Jakub Parzych, Oliwier Puławski, Maciej Mucha.

      Życzymy wielu sportowych osiągnięć w przyszłości.

      Katarzyna Brzuzy

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 r. spotkaliśmy się w szkole po raz ostatni w tym roku szkolnym. 

      Na początku uczniowie klasy VII a w kabaretowej scence zastanawiali się nad rolą szkoły w życiu człowieka. Goście programu - przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Wydłużenia Wakacji, Partii Ofiary Librusa, Partii Przeciwników Pierwszej Lekcji, Związku Dysortografów i Koła Przyjaciół Szczęsliwego Numerka i Ostatniej Ławki doszli do wniosku, że ich postulaty są zasadne i należy jak najszybciej je wprowadzić, np. zmienić proporcje między wakacjami a rokiem szkolnym.

      Po wesołym wprowadzeniu nastąpiła oficjalna część uroczystości. 

      Głos zabrali nasi Goście - Stefan Prusik - Wójt Gminy Lelis, Andrzej Przeradzki - dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ks. Janusz Kotowski - proboszcz parafii w Lelisie oraz Grażyna Parzych - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lelisie.

      Dyrektor Marta Trzcińska w wystąpieniu poinformowała o szczególnych osiągnięciach uczniów i wraz z wicedyrektor Justyną Przeradzką oraz zaproszonymi gośćmi wręczyła nagrody wyróżniającym się uczniom naszej szkoły.

      Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie przez absolwentów sztandaru szkoły siódmoklasistom.

      Po uroczystym zakończeniu mijającego roku szkolnego wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami po raz ostatni przed wakacjami w salach i w świetnych humorach opuścili mury szkoły.

      A teraz wszystkich czeka nagroda: wakacje, wczasy, słońce, pogoda... ​​​​​​

      Życzymy wszystkim wspaniałego i bezpiecznego letniego wypoczynku. 

      Katarzyna Brzuzy

     • Zajęcia profilaktyczne "Bezpieczne wakacje"

     • Mając na względzie nadchodzący okres wakacyjny, czas podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań niepożądanych wobec osób małoletnich, w tym poniżej 15 roku życia, Państwowa Komisja do spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności Wobec Małoletnich Poniżej 15 Roku Życia zwróciła się z prośbą o realizację w szkołach działań profilaktycznych w ww. obszarze na podstawie scenariuszy zajęć dla uczniów klas I-III "Bezpieczne kręgi" oraz klas IV-VIII "Krąg zaufania".

      Celem zabaw i lekcji profilaktycznych było zwrócenie uwagi uczniów na zasady bezpiecznego kontaktu z dorosłym oraz rozwinięcie u nich świadomości kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób może ich dotykać.

      Zajęcia przeprowadzili wychowawcy we wszystkich klasach w ostatnim przed wakacjami tygodniu zajęć szkolnych.

      Katarzyna Brzuzy

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 06.12.2022